Search
Close this search box.

Notícies

Eleccions al Consell Escolar

Us informen que el dia 30 d’octubre s’inicia el procés electoral per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar.

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. La funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa:

director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El nombre de representants que es renoven en la present convocatòria en l’Institut son:

ProfessoratPares, mares i tutors legals dels alumnesAlumnatPersonal d’administració i Serveis (PAS)Personal atenció educativa
  5  2310

El Consell Escolar de l’Institut està integrat per:

  • El director, que el presideix.
  • El cap d’estudis.
  • Un o una representant de l’ajuntament de Gavà.
  • La secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del Consell.
  • 8 representants del professorat.
  • 4 representants de l’alumnat.
  • 4 representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
  • Un representant de l’associació de mares i pares d’alumnes designada directament per la Junta de l’AFA, entre els seus membres.
  • Una representant del personal d’administració i serveis.
  • Un o una representat del personal d’atenció educativa.

Tots els  pares, mares i tutors legals dels alumnes del centre menors d’edat poden presentar la seva candidatura. Les candidatures poden presentar-se amb l’aval de l’AFA o d’una relació de pares i mares.

El calendari per la presentació de candidatures és:

Del 2 al 14 de novembreModel de document de presentació de candidatura.
També és pot recollir a la secretaria del centre.
Cal lliurar-lo a la Secretaria del centre.
14 de novembreÚltim dia per a la presentació de candidatures.
15 de novembrePublicació de les candidatures dels diferents sectors

El cens electoral provisional dels diferents sectors estarà exposat en el taulell de secretaria del dia 30 d’octubre al 6 de novembre i les reclamacions es podran fer fins el dia 6 de novembre. Els cens electoral definitiu es publicarà el dia 13 de novembre.

Calendari del procés:

DataProcés electoral
30 d’octubreInici del procés electoral.
Publicació provisional del cens electoral de cada sector. El cens es publicarà al tauler d’anuncis del centre.
2 al 6 de novembrePresentació de reclamacions al cens electoral.
6 de novembreSorteig  dels membres de la mesa de cada sector a les 12:00h
8 de novembrePublicació de la composició de les meses electorals.
13 de novembrePublicació dels cens definitiu de cada sector.
2 al 14  de novembrePresentació de les candidatures.
15 de novembrePublicació de les candidatures al tauler d’anuncis del centre.
Abans del 16 de novembrePresentació de la sol·licitud per actuar com a supervisor de cada sector
22 de novembreVotacions: Sector professorat: Claustre extraordinari a les 17:00h Sector PAS: 13:00 a 15:00 hores (Despatx de direcció)
23 de novembreSector alumnat: mati i tarda (aules) Sector mares i pares: 17:00 a 20:00h (Sala de reunions)
19 de desembreConstitució del nou Consell Escolar.

Donada la importància del Consell Escolar, és molt important la vostra participació.